header 1

Oudervereniging

De Oudervereniging van Gaanderwijs heeft als missie: het vergroten van de betrokkenheid en inzet van alle ouders van de kinderen die op Gaanderwijs onderwijs volgen. De Oudervereniging is van mening dat deze interesse, betrokkenheid en inzet nodig is om het onderwijs aan de kinderen op de basisschool nóg beter te laten verlopen.

De Oudervereniging treedt op als spreekbuis voor de ouder/verzorger van de leerlingen. Daarnaast verzorgen en organiseren zij - vaak samen met het team van Gaanderwijs - onder andere de avondvierdaagse, kerstviering, schoolkalender, schoolreisje, verkeersexamen... en nog veel meer!

Hoe worden de activiteiten gefinancierd?
Dankzij de bijdrage die de ouders betalen per kind, kan de Oudervereniging allemaal leuke en nuttige taken en activiteiten voor de kind(eren) verzorgen. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks opnieuw bepaald in de ledenvergadering. Tijdens deze vergadering legt de Oudervereniging ook verantwoording af over het gevoerde financiële beleid. Alle leden kunnen aanwezig zijn bij de ledenvergadering die ieder schooljaar plaatsvindt in oktober. De exacte datum en het tijdstip is terug te vinden in de schoolkalender.

Wie zit in de Oudervereniging?
De Oudervereniging komt voort uit een vereniging. Alle ouders van de kinderen op Gaanderwijs zijn lid, totdat hun kind de school weer verlaat. Uit de leden wordt een bestuur gekozen dat bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en leden. Dit bestuur vergadert circa zes keer per jaar en bespreekt dan de activiteiten en zaken die spelen op school. Hierbij is ook de directie (gedeeltelijk) aanwezig. Notulen van een vergadering inzien kan altijd en zijn op te vragen bij de secretaris. Wanneer een lid graag wil plaatsnemen in de Oudervereniging, dan kan contact worden opgenomen met de voorzitter. In de schoolkalender staan de contactgegevens van het bestuur.

Kalender